Home

Bestaanszekerheid en kansengelijkheid

Inclusie en diversiteit

In Den Haag is geen ruimte voor discriminatie, intolerantie en racisme. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn en moet zich vrij kunnen bewegen in onze stad. Er blijft nog veel te winnen. Hoe we met elkaar omgaan op straat, op het werk, op school, in de kantine van de sportvereniging. We strijden tegen straatintimidatie, racisme, discriminatie en pestgedrag. En we werken aan de toegankelijkheid van de stad. Toegankelijkheid, ook die van de publieke ruimte, is daarom altijd het uitgangspunt van onze (fysieke) plannen.

  • Wij bestrijden elke vorm van racisme en discriminatie. We stimuleren gelijke kansen op de woningmarkt, in de arbeidsmarkt, horeca en het onderwijs. Wij werken samen met bedrijven, instellingen en bewoners aan het tegengaan èn het voorkomen ervan. Het is belangrijk dat inwoners met elkaar in gesprek gaan. Zo werken wij eraan dat iedereen zich meer bewust is van de gevaren van discriminatie, intolerantie en uitsluiting. De gemeente geeft steun aan projecten in de stad die dit mogelijk maken. We versterken Den Haag Meldt, het meldpunt waar ook klachten kunnen worden ingediend. We willen dat meldingen beter worden opgevolgd en dat daarmee de drempel om te melden lager wordt;
  • De gemeente staat voor inclusie. In alles wat wij als gemeente doen, staat voorop dat alle Hagenaars belangrijk zijn. Verschillen worden gewaardeerd, iedereen moet in staat zijn om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Dit moet doorklinken in onze acties, beleidsvoornemens, plannen, beslissingen en communicatie. Ook werken we aan de uitvoering van de integratienota en de emancipatienota;
  • Het actieprogramma Queer in Den Haag wordt voortgezet waarbij gericht wordt op een grotere zichtbaarheid en acceptatie van en meer veiligheid voor alle queers in Den Haag;
  • Educatie en voorlichting zijn belangrijk, maar handhaving en strafrechtelijke aanpak blijven een noodzakelijk sluitstuk. Dit vraagt samenwerking met alle diensten die hierbij een rol spelen;
  • Er komt een herdenkingsmonument voor het koloniaal- en slavernijverleden van de stad. Ook werken we aan een educatief programma over dit verleden op scholen, culturele instellingen. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar het koloniaal- en slavernijverleden. De resultaten van dit onderzoek worden eind 2022 gepresenteerd. Het herdenkingsjaar van de afschaffing van de slavernij, zullen we vieren;
  • Onderdeel van ons koloniaal verleden is de Hindoestaanse immigratie in Den Haag. In 2023 besteden we als stad aandacht aan de viering van 150 jaar hindoestaanse immigratie in Den Haag. Hier stellen we eenmalig € 0,15 miljoen voor beschikbaar;
  • Bij de keuze van nieuwe straatnamen streven we naar meer vernoemingen naar vrouwen en mensen met een migratieachtergrond;
  • Ook de komende jaren blijven wij ons inzetten voor het realiseren van een islamitische begraafplaats met eeuwige grafrust binnen de regio. We zoeken samen met onze omliggende gemeenten en in gezamenlijkheid met de gemeenschap naar een locatie om dit mogelijk te maken;
  • Er komt een coördinerende wethouder levensbeschouwelijke organisaties, die het aanspreekpunt wordt voor het onderhouden van contacten met betrokken organisaties.
Deze pagina is gebouwd op 10/11/2022 13:56:57 met de export van 10/11/2022 13:49:34