Home

Bijlagen

Financieel kader 2022-2026

Financieel kader 2023-2026

Bedragen x € 1.000

Financieel kader

2023 e.v.

2023

2024

2025

2026

Subtotaal Budgettair kader

0

11.101

38.551

56.181

24.189

Subtotaal Intensiveringen

-119.400

-50.705

-62.175

-63.725

-71.675

Opgave

-119.400

-39.604

-23.624

-7.544

-47.486

Geld vrijmaken

79.800

32.470

37.470

40.470

47.470

Saldo

-39.600

-7.134

13.846

32.926

-16

Technische match (herfaseringen)

Verschuiving structureel naar incidenteel

Herfaseringen over de jaarschijven

Saldo

-39.600

-7.134

13.846

32.926

-16

bedragen x € 1.000

Budgettair kader

Incidenteel

Structureel

Actualisatie accresraming gemeentefonds

2023 e.v.

2023

2024

2025

2026

Actualisatie accresraming t/m 2026 (volume)

63.000

94.000

118.000

118.000

Herverdeling gemeentefonds

-4.150

-12.450

-20.750

-20.750

Opschalingskorting

0

0

0

-30.000

Algemene budgettaire bijstellingen (onvermijdelijke tegenvallers)

2023 e.v.

2023

2024

2025

2026

Doorwerking CAO gemeenten 2021-2022

-14.537

-14.537

-14.537

-14.537

Op te lossen begrotingstekort begroting 2022-2025

-19.288

-19.288

-19.288

-19.288

Dividendbijstellingen verbonden partijen

-6.800

-3.800

-3.800

-3.800

Volumebijstelling belastinginkomsten

1.300

1.700

1.900

2.675

Reclame-inkomsten

1.500

1.500

1.500

1.500

Bespaarde rente

2.913

0

0

0

Toevoegen bespaarde rente aan algemene reserve

-2.913

0

0

0

Bijstelling areaal

931

931

931

-1.836

Beëindigen winstafdracht uit reserve grondbedrijf

-3.600

-3.600

-3.370

-3.370

Erfpacht

-4.500

-4.500

-3.000

-3.000

Opruimen verf-/oliesporen en drugsafval

-250

-250

-250

-250

Overdracht asbestsanering aan ODH

-155

-155

-155

-155

Raadsenquête Amare

-1.350

0

0

0

Structurele beheer en exploitatielasten/afschrijving KJ-stalling

-500

-500

-500

-500

Wettelijke taken verkeersmanagement

-500

-500

-500

-500

2023 e.v.

2023

2024

2025

2026

Subtotaal budgettair kader

0

11.101

38.551

56.181

24.189

Intensiveringen

Incidenteel

Structureel

Programma 01 - Gemeenteraad

2023 e.v.

2023

2024

2025

2026

Ombudsman en Raad in de stad

0

-400

-400

-400

-400

Programma 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

2023 e.v.

2023

2024

2025

2026

Projectcapaciteit

0

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

Wettelijke taak dierenwelzijn

-200

0

0

0

0

Programma 04 - Openbare orde en Veiligheid

2023 e.v.

2023

2024

2025

2026

Veiligheidsfonds

0

-2.550

-2.550

-2.550

-2.550

Ondermijningsaanpak

-4.250

0

0

0

0

Aanpak jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit

-2.000

0

0

0

0

Gebiedsgerichte veiligheidsregisseur

0

-100

-100

-100

-100

Programma 05 - Cultuur en Bibliotheek

2023 e.v.

2023

2024

2025

2026

Bibliotheken Moerwijk en Benoordenhout

0

-1.600

-1.600

-1.600

-1.600

Cultuur (o.a. fair pay)

0

-1.400

-1.400

-1.400

-1.400

Toegankelijk maken culturele programmering

-400

0

0

0

0

Escher Museum

0

-500

-500

-1.400

-1.400

Programma 06 - Onderwijs

2023 e.v.

2023

2024

2025

2026

Taalaanpak

0

-1.500

-2.000

-2.500

-4.500

Programma 07 - Werk en Inkomen

2023 e.v.

2023

2024

2025

2026

Beschut werk binnen gemeente (sociaal werkgeverschap)

0

-500

-1.000

-1.500

-2.000

Aanpak kinderarmoede

-2.000

0

0

0

0

Uitstroom Bijstand / STIP

-30.000

0

0

0

0

Risico extra beroep armoedevoorzieningen (€ 9 mln. POK)

-9.000*

0

0

0

0

Programma 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

2023 e.v.

2023

2024

2025

2026

Permanente winteropvang

-3.000

-2.500

-2.500

-2.500

-2.000

Haagse preventie aanpak op het gebied van gezondheid

0

-6.400

-6.400

-6.400

-6.400

Actieprogramma jeugdhulppreventie (+ € 10 mln. POK verzachtingsgelden)

-10.000*

-2.600

-4.000

-4.000

-4.000

Programma 09 - Buitenruimte

2023 e.v.

2023

2024

2025

2026

Kwaliteit buitenruimte

-10.000

-2.000

-3.000

-3.000

-3.000

Investeringsruimte (via investeringssystematiek) voor meerjarenprogramma kunstwerken

0

-200

-400

-1.400

-4.000

Aanpak plagen

-1.000

0

0

0

0

Programma 10 - Sport

2023 e.v.

2023

2024

2025

2026

Sport (dotatie olympisch fonds)

-3.000

0

0

0

0

Sport

0

-500

-500

-500

-500

Programma 11 - Economie

2023 e.v.

2023

2024

2025

2026

Economie

-4.800

-3.800

-3.800

-3.800

-3.800

Wervingsfonds

-1.500

0

0

0

0

Programma 12 - Mobiliteit

2023 e.v.

2023

2024

2025

2026

Verkeersveiligheidsmaatregelen

0

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

Noise patrol

-500

0

0

0

0

Exploitatie en beheer fietsenstallingen

0

-1.000

-1.000

-1.300

-1.300

Actieplan Kuststrook (Scheveningen en Kijkduin)

0

-2.130

-2.000

-2.000

-2.000

Programma fiets na 2025

-5.000

0

0

0

0

Verkeersmanagement (inclusief € 0,2 mln. handhaving milieuzones)

0

-600

-800

-1.000

-1.200

Mobiliteitsdoorstroming (incidenteel en vanaf 2026 via investeringssystematiek)

0

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

Co-financiering mobiliteitsonderdelen voor gebiedsontwikkeling Zuidwest, CID, Binckhorst

0

0

0

0

-2.000

Planvoorbereiding mobiliteit

0

-550

-550

-550

-750

Extra parkeerinkomsten

50 cent per uur verhogen parkeertarief bezoekers

0

2.700

2.700

2.700

2.700

1e parkeervergunning naar € 7,50 per maand

0

2.100

2.100

2.100

2.100

Bezoekersvergunning naar € 30,95 per jaar

0

1.700

1.700

1.700

1.700

Areaaluitbreiding (excl WV, VR, L/YP) bezoekersparkeren en vergunningen

0

0

0

7.250

10.400

Verhogen straatparkeren Scheveningen & Centrum van € 3,60 -> € 6,50 per uur

0

1.200

1.200

1.200

1.200

Programma 13 - Stadsontwikkeling en Wonen

2023 e.v.

2023

2024

2025

2026

Huurbalie

0

-200

-200

-200

-200

Projectcapaciteit

0

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

Pandbrigade

0

-750

-1.200

-1.600

-2.000

Nationaal programma Zuidwest

-8.000

0

0

0

0

Programma 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

2023 e.v.

2023

2024

2025

2026

Expertisepunt participatie (Haags samenspel)

0

-1.250

-1.250

-1.250

-1.250

Straatcoaches

-800

0

0

0

0

Verkiezingen 

-2.500

0

0

0

0

Inzet in aangewezen prioritaire gebieden

-7.100

0

0

0

0

Gerichte gebiedsaanpak (+ incidenteel € 10 mln. POK)

-10.000*

-2.000

-3.000

-3.000

-3.000

Dienstverlening nabij

-1.000

0

0

0

0

Poortwachtersfunctie fraudebestrijding en ondermijning (BRP, ICT en formatie)

0

-200

-300

-300

-400

Evenementen badplaats Kijkduin

-400

0

0

0

0

Ondersteunen initiatief verzamelgebouw migrantenkerkgroeperingen

-650

0

0

0

0

Viering 150 jaar Hindoestaanse immigratie in Den Haag

-150

0

0

0

0

Programma 15 - Financiën

2023 e.v.

2023

2024

2025

2026

Aanvangsbudget co-financieringfonds
Waarvan voor Nationaal Programma Zuidwest € 15 mln.

-30.000

0

0

0

0

Programma 16 - Overhead

2023 e.v.

2023

2024

2025

2026

IT: vervanging bedrijfskritische applicaties 

0

-1.500

-2.700

-3.700

-4.200

IT: Toename kosten informatieveiligheid (licenties)

0

-975

-975

-975

-975

Control: Verbetering interne beheersing 

0

-800

-800

-1.000

-1.000

Invoering Wet kwaliteitsborging (WKB) 

0

-300

-600

-700

-800

Privacy, security, informatiebeheer

-150

-600

-850

-850

-850

Digitale veiligheid via Resilience

-1.000

0

0

0

0

Uitwerken naar programma's

2023 e.v.

2023

2024

2025

2026

Exploitatie, beheer en onderhoud maatschappelijk vastgoed

0

-3.000

-4.500

-6.200

-6.200

Investeringsruimte (via investeringssystematiek) voor integrale huisvestingsplannen (onderwijs, cultuur, sport, zorg en welzijn)

0

0

-3.000

-5.000

-8.000

2023 e.v.

2023

2024

2025

2026

Subtotaal intensiveringen

-119.400

-50.705

-62.175

-63.725

-71.675

Dekking voor intensiveringen

Incidenteel

Structureel

2023 e.v.

2023

2024

2025

2026

Verhogen OZB

0

16.900

16.900

16.900

16.900

Kostendekkend maken tarief afvalstoffenheffing

0

10.000

10.000

10.000

10.000

Kostendekkend maken rioolrecht

0

3.600

3.600

3.600

3.600

Verhogen toeristenbelasting

0

0

1.000

1.000

1.000

Vrijval reserve Rotterdamse baan

35.000

0

0

0

0

Inzetten BUIG reserve

30.000

0

0

0

0

Vrijval reserves, inclusief nog te ontvangen coronacompensaties

14.800

0

0

0

0

Taalaanpak bekostigen via herprioriteren binnen stedelijk onderwijs beleid

0

500

500

1.000

1.000

Vrijval toezicht kinderopvang door structurele rijksbijdrage

0

320

320

320

320

Maatregelenpakket Wmo

0

0

3.000

4.000

5.000

Afschaffen met kapvergunning achtertuinen

0

150

150

150

150

Stoppen subsidie OZB startende ondernemers

0

500

500

500

500

Taakstelling gemeentelijk apparaat

0

500

1.500

3.000

9.000

2023 e.v.

2023

2024

2025

2026

Subtotaal dekking intensiveringen

79.800

32.470

37.470

40.470

47.470

2023 e.v.

2023

2024

2025

2026

Totaal

-39.600

-7.134

13.846

32.926

-16

Deze pagina is gebouwd op 10/11/2022 13:56:57 met de export van 10/11/2022 13:49:34