Home

Een verantwoorde ontwikkeling van de stad

Mobiliteit

Het is belangrijk dat je veilig en vlot van A naar B kan. Te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer (OV) of de auto. Per situatie en per persoon kan het verschillen welk vervoersmiddel iemand kiest. Recent is de “Strategie mobiliteitstransitie Den Haag 2022-2040” vastgesteld. Uitdaging is om keuzes te maken om ook over pakweg 15 à 20 jaar een bereikbare, leefbare, toegankelijke, duurzame en verkeersveilige stad te zijn. Elk stadsdeel, elke wijk, elke buurt is anders. Ook qua mobiliteitsbehoefte, knelpunten en oplossingen. Ypenburg is anders dan het Zeeheldenkwartier of Transvaal. Scheveningen is in de zomers anders, dan in de winters. Door onderscheid te maken in verschillende gebieden wordt het mobiliteitssysteem meer op maat gemaakt.
De mobiliteitstransitie heeft impact op de stad. Draagvlak voor die transitie is dan ook van groot belang. We passen de geleerde lessen van het participatietraject van de aanpak Centrum Noord toe bij de participatie voor Centrum Zuid.

De komende periode beginnen we met Hoogwaardig Openbaarvervoer Verbinding Binckhorst. Ook investeren we in de doorstroming van het verkeer op de hoofdroutes en waar mogelijk in bewonersgarages. Onder andere met de uitbreiding van het betaald parkeren, verhoogde tarieven voor straatparkeren en het verhogen van de parkeervergunningen maken we deze en toekomstige mobiliteitsinvesteringen mogelijk.

Ruim baan voor de voetganger en de fiets

De mobiliteitstransitie begint met de voetganger; meer lopen op korte afstanden. We gaan ook het gebruik van de fiets voor korte afstanden stimuleren. Hierin investeren we € 5 miljoen ten behoeve van een nieuwe tranche programma Fiets en, oplopend tot € 1,3 miljoen per jaar, voor de exploitatie en beheer van fietsenstallingen.

 • We maken de stoepen en oversteekplaatsen veilig en vrij van obstakels. We werken aan een zogeheten hoofdwandelnetwerk om hiermee belangrijke voorzieningen binnen en buiten het centrum goed bereikbaar te maken. We trekken hierbij op met andere deelnemende gemeenten en het Rijk als ondertekenaar van de Citydeal Ruimte voor Lopen;
 • We zetten de verdere uitbouw van het fietswegennetwerk voort;
 • We gaan ook door met (elektrische) fietslessen voor jong en oud. We hebben aandacht voor oplossingen voor het stallen van fietsen, zoals buurtstallingen, bij het strand, in het centrum en in de woonwijken;
 • We gaan door met het aanleggen van vrijliggende fietspaden bij 50 km/h wegen;
 • We zijn begonnen met het aanleggen van de metropolitane fietsroutes van en naar het Westland. We willen deze twee tracés deze raadsperiode afronden. Samen met de provincie verlengen we de velostrada, de snelfietsverbinding door het groen tussen Den Haag en Leiden.

Investeren in verkeersveiligheid

We investeren een bedrag van € 3 miljoen per jaar in verkeersveiligheid. Rustige en veilige woonwijken ontsluiten we via uitvalswegen met zo min mogelijk kruisend verkeer.

 • We maken de woonwijken verkeersveiliger. We voeren de norm van 30 km per uur verder door en richten de (woon)straten daarop in. Prioriteit hebben wegen in de woonwijken zonder gescheiden fietspaden;
 • We nemen voorts op de 50-kilometerwegen verkeersveiligheidsmaatregelen die ook de doorstroming ten goede komen. We pakken de meest onveilige plekken het eerste aan. We gaan de verkeersveiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers verbeteren op de Benoordenhoutseweg en de Van Alkemadelaan, waarbij we de doorstroming voor de auto en OV niet uit het oog verliezen;
 • We zetten de aanpak met zogenaamde schoolstraten en veilige schoolroutes door;
 • We ontmoedigen asociaal rijgedrag. Hiertoe werken we mee aan de ontwikkeling van geluidswallen. We schaffen extra meetapparatuur om de geluidsoverlast van auto’s en motoren aan te pakken (noise patrol) en reserveren hiervoor € 0,5 miljoen. Hard rijden ontmoedigen we en pakken we aan.

Toegankelijk en hoogwaardig OV

Het openbaar vervoer (OV) heeft in de coronatijd een knauw gekregen. We zetten in op herstel en uitbreiding van het OV. Zonder hoogwaardig openbaar vervoer slibt de groeiende stad dicht. We streven naar toegankelijk, betaalbaar en fijnmazig openbaar vervoer. De compacte stad, zeker in de Binckhorst en het CID, biedt goede mogelijkheden om alternatieven voor de auto, zoals, lopen, fietsen en het openbaar vervoer aantrekkelijk te maken. Om te kunnen blijven bouwen voor wonen en werken blijft investeren in dat hoogwaardig openbaar vervoer noodzakelijk.

 • Het nieuwe tracé om de Binckhorst te ontsluiten, waarmee ruimte ontstaat voor extra woningbouw, krijgt prioriteit;
 • Ook willen we de ZuidWestland corridor versnellen samen met gemeente Westland, zodat de reistijd naar de Haagse binnenstad korter wordt. We beginnen de voorbereiding voor dit traject deze raadsperiode;
 • Na het ontsluiten van de Binckhorst is het tijd om te werken aan het totale plan voor een tramverbinding tussen Scheveningen, Den Haag Centraal en CID, de Binckhorst, Delft (via Rijswijk) en Zoetermeer (via Voorburg) die wij voor ogen hebben. We nemen hierin mee de optie om een tram via het Telders-tracé naar de haven te brengen;
 • We gaan verder met het vernieuwen van de tramlijnen 6 en 12. Met de nieuwe tramremise en de komst van de nieuwe trams verbeteren we het comfort en de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. We verbeteren het Hobbemaplein met zijn vele voetgangers en opstappers op het OV.

De auto

Voor veel Hagenaars is een auto van belang in hun dagelijks leven, voor werk en privé. Daarom investeren we in betere doorstroming. Tegelijkertijd stimuleren we dat het wagenpark steeds schoner wordt, onder andere door laadpalen. Ondernemers zullen hun producten op een efficiënte en veiliger manier moeten verplaatsen en afleveren.

We zien samenwerkende straten en buurten die kiezen voor deelmobiliteit. Wij willen dat blijven stimuleren en faciliteren. Dit om het groeiend verkeer te kunnen opvangen en meer gebruik te maken van efficiënter en duurzamer vervoersmiddelen. We ‘belonen’ doorbraakinitiatieven van bewoners op het gebied van deelmobiliteit, bijvoorbeeld door vergroening van de vrijgekomen ruimte op straat.

Om de ontwikkeling van grotere bouwprojecten in Zuidwest en het CID mogelijk te maken, investeren we via een dotatie ten behoeve van cofinanciering € 2 miljoen in mobiliteit in deze gebieden. Dit doen we al op een cofinancieringswijze: met ons eigen geld halen we middelen uit de woningbouwimpuls op. Concreet leidt dit onder andere tot parkeergarages in Laak (met park bovenop) en Zuidwest, die tegelijkertijd als mobiliteitshubs dienen.

Doorstroming op de hoofdaders

We stimuleren mensen te lopen en fietsen. Dat is gezond. Het verminderen van het aantal korte autoritten bevordert bovendien de doorstroming en zo ook de luchtkwaliteit. We investeren in het verbeteren van de doorstroming met € 4 miljoen per jaar. We doen dit door het verder verbeteren van de infrastructuur voor fiets en voetganger en te werken aan positieve gedragsbeïnvloeding.

 • We verleiden bezoekers van onze stad en strand om via park & ride, park & bike en park & beach de auto aan de rand van de stad te parkeren;
 • We onderzoeken hoe we mensen kunnen verleiden om voor korte afstanden minder vaak de auto te nemen;
 • Het langeafstandsverkeer komt vooral samen op de stedelijke regionale (en nationale) hoofdwegen. De doorstroming daarvan is essentieel. We voeren deze raadsperiode fysieke maatregelen uit die de doorstroming en de leefbaarheid bevorderen. Het gaat dan om: Hildebrandplein, Verkeersmaatregelen Centrum Zuid, Aanpak N211/Lozerlaan, Verkeersmaatregelen Laan van Wateringsveld, Herinrichting Vaillantlaan, Paul Krugerlaan, Hobbemaplein en Hobbemastraat en de ondergrondse doorgang naar de parkeergarage Zwolsestraat;
 • We pakken het laatste stuk van de Erasmuslaan aan en maken die tweebaans;
 • We investeren in het verkeersmanagement inclusief de handhaving van milieuzones. Hiervoor trekken we een oplopend bedrag uit van € 1,2 miljoen per jaar;
 • We investeren ook in nieuwe plannen om de doorstroming voor auto’s te verbeteren. Dit doen we op de plekken waar de doorstroming van de auto, het OV en de fiets er aantoonbaar op vooruit gaan en waar de leefbaarheid toeneemt. De investeringen in doorstroming (€ 4 miljoen per jaar) en planvoorbereiding (oplopend naar € 0,75 miljoen per jaar) bekostigen we met de extra inkomsten uit de verhoging van de parkeertarieven en de areaaluitbreiding betaald parkeren. In de komende periode zijn dit in ieder geval:

- De Zevensprong; één van de meest ingewikkelde en drukste kruisingen van Den Haag die een barrière vormt tussen wijken. We gaan met ongelijkvloerse oplossingen ervoor zorgen dat de doorstroming van voetgangers, fietsers, OV en auto verbetert èn tegelijk de openbare ruimte aantrekkelijker, vriendelijker en groener wordt;
- De Teldersweg en de President Kennedylaan vormen een route die veel automobilisten gebruiken om de stad in en uit te rijden. Tegelijk loopt deze weg langs de internationale zone en doorsnijdt deze een groengebied en de tramlijn. We starten met een integrale aanpak van dit gebied. Die aanpak gaat uit van ondertunneling van dit traject. Dit bevordert doorstroming van het autoverkeer, biedt kansen voor de ontsluiting van de internationale zone met OV en verbindt de groengebieden Scheveningse Bosjes en Westbroekpark. Deze raadsperiode werken we aan planvorming en cofinanciering.
- De aanpassingen aan het Prins Bernhardviaduct, het Schenkviaduct en de aansluiting bij de centrumring. Dit in lijn met de structuurvisie CID;
- In goede samenwerking met de gemeente Rijswijk werken we verder aan de ontsluiting van de Beatrixlaan;

 • Stadsdistributie moet efficiënter gemaakt worden, ter ontlasting van het stedelijk wegennet en om de klimaatdoelstellingen te halen. In samenspraak met ondernemers en gebruikers gaan we bekijken wat op dit vlak nodig en mogelijk is.

Parkeren

De ruimte voor auto’s hoeft niet altijd gevonden te worden in de buitenruimte: door bewoners en bezoekers te verleiden om de auto meer in parkeergarages te zetten, ontstaat er meer ruimte voor groen, spelen en ontmoeten, maar ook voor het veiliger herinrichten van onze wegen voor voetgangers en fietsers.

 • Onze inzet is om meer ondergronds en inpandig parkeren mogelijk en aantrekkelijk te maken voor bewoners. Met de tarieven van straatparkeren en bewonersvergunningen kunnen we het gebruik van bewonersgarages gedeeltelijk bekostigen en stimuleren. We nodigen aanbieders van deelvervoer uit om dat in de garages te doen;
 • In de drukke gebieden van het Centrum en Scheveningen willen we bewoners voorrang geven op toeristisch verkeer. We overleggen met bewoners en ondernemers over de wijze van invoering;
 • Waar auto’s meer in ondergrondse en inpandige garages kunnen, maken we groen en plekken om te spelen of elkaar te ontmoeten. Ook kan een deel van de uitgespaarde parkeerruimte benut worden voor het stallen van fietsen;
 • We voeren in alle wijken betaald parkeren in. In de wijken Vroondaal, Wateringse Veld en het stadsdeel Leidschenveen/ Ypenburg voeren we vergunningparkeren in alleen als de parkeerdruk daartoe aanleiding geeft. We bezien of er ruimte is om flexibeler om te gaan met parkeren op eigen terrein in relatie tot bewonersvergunningen;
 • We benutten bij de invoering van betaald parkeren de eventuele mogelijkheden om maatwerk te leveren bij Parkeren Op Eigen Terrein (Poet);
 • De tarieven voor straatparkeren en de eerste bewonersvergunning worden verhoogd. Met de extra inkomsten uit de verhoging van de parkeertarieven en de areaaluitbreiding betaald parkeren, investeren we in de genoemde projecten die de doorstroming bevorderen en in toekomstige projecten die hieraan bijdragen.
Deze pagina is gebouwd op 10/11/2022 13:56:57 met de export van 10/11/2022 13:49:34