Home

Een verantwoorde ontwikkeling van de stad

Onderwijs, cultuur en sport

Onderwijs

Goed onderwijs vormt de basis voor een volwaardige deelname aan onze samenleving. Naar een baan, naar bestaanszekerheid, naar de mogelijkheid om het beste uit jezelf te halen. Reden genoeg om ook in de komende jaren volop in te zetten op goed onderwijs voor iedere Hagenaar. In de onlangs vastgestelde Haagse Educatieve Agenda (HEA) staan de ambities beschreven die we hiervoor samen met het Haagse onderwijs hebben geformuleerd. Die agenda zetten we door.

Voldoende en bekwame onderwijsprofessionals
Er is een flink tekort aan onderwijsprofessionals in Den Haag. Dit tekort is onevenredig verdeeld over de stad. Wij zetten stevig in op werving, ondersteuning en behoud van onze leraren, juist daar waar goede docenten het meest gewenst zijn.

We bieden leraren, in samenwerking met marktpartijen, de mogelijkheid om in Den Haag met voorrang een woning te vinden. De extra toelage die leraren op de scholen met de grootste achterstanden kunnen krijgen, moet daar terecht komen waar de nood het hoogst is. Deze afspraak maken we met schoolbesturen. Voor de inzet van zij-instromers en vakleerkrachten werken we samen met de scholen en de lerarenopleidingen voor het basisonderwijs (Pabo) in onze stad. De nieuwe universitaire lerarenopleiding die studenten voorbereidt op het werken in Haagse wijken met achterstanden, gaat deze periode van start. De gemeente ondersteunt de scholen die te kampen hebben met de gevolgen van het lerarentekort en werkt hierbij samen met sport-, cultuur- en welzijnspartners.

Taal

Een kwart van de Hagenaars is laaggeletterd en er zijn wijken waar dit aandeel oploopt tot 50%. Voor deze groep is het lastig om deel te nemen aan de samenleving en een baan te vinden. En in gezinnen waar thuis geen Nederlands wordt gesproken ontstaat bij veel kinderen al op zeer jonge leeftijd een taalachterstand. Daarom starten we een offensief tegen laaggeletterdheid en taalachterstanden. Dat doen we in samenwerking met partners, waaronder de bibliotheken en ROC Mondriaan. De komende periode investeren we hierin oplopend tot € 4,5 miljoen per jaar. Dit offensief begint bij de allerjongste kinderen en hun ouders, voor wie een passend taalaanbod op de voorscholen belangrijk is.

Voorscholen

Sommige kinderen hebben extra en intensief onderwijs nodig. Wij willen alles op alles zetten om zoveel mogelijk kinderen die het nodig hebben naar de voorscholen te krijgen, zodat ze zich de taal zo snel mogelijk eigen maken, vroegtijdig contacten kunnen leggen en daarmee hun kansen voor een goede start vergroten.

Rijke schooldag
Haagse kinderen krijgen van ons de Rijke Schooldag aangeboden. Een dag waarbij alle Haagse kinderen, ook na de schooldag, in aanraking komen met cultuur, kunst en sport. Zo gaan we kansenongelijkheid op jonge leeftijd tegen en werken we aan taal-en talentontwikkeling. We benutten (financiële) ondersteuning vanuit het Rijk om dit mogelijk te maken, met name in de wijken waar dit het hardst nodig is. We zetten in op een aanpak waarbij verschillende vormen van ondersteuning aan ouders en kinderen kan worden geboden.

Toegankelijke en passende begeleiding voor ieder kind

Ieder kind heeft recht op toegankelijk en goed onderwijs. Of ze nu dyslexie hebben, hoogbegaafd zijn, leerachterstanden hebben of een kwetsbare thuissituatie. Voor een goede start hebben sommige kinderen behoefte aan toegankelijke ondersteuning. We geven ruimte aan plekken waar kinderen terecht kunnen voor hulp bij het maken van huiswerk. Bijvoorbeeld in wijkbibliotheken, bij maatschappelijke organisaties en de extra ontmoetingsplekken in de stad. Wij zetten ons in voor toegankelijkheid van deze faciliteiten voor ieder kind in Den Haag. Ook bevorderen we waar nodig goede interne begeleiding op school.

Bevorderen kansengelijkheid in het onderwijs

Alle kinderen in Den Haag moeten de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen. Ongeacht opleidingsniveau, inkomen of herkomst van ouders of in welke wijk ze opgroeien.

De vrijwillige ouderbijdrage mag geen drempel vormen voor de toegang tot school. In 2021 is de wetswijziging op de vrijwillige ouderbijdrage hiervoor ingevoerd. Met scholen kijken we of de doelstelling van die wetswijziging in de praktijk ook wordt gehaald;
We willen dat ieder kind een even grote kans heeft om op de basisschool van zijn keuze te komen. De aanmeldprocedure moet hiertoe transparant, objectief, toegankelijk en zoveel mogelijk digitaal zijn. We monitoren of deze doelen behaald worden, en stellen de aanmeldprocedure wanneer nodig in overleg met schoolbesturen bij;
In twee jaar tijd willen wij de onderadvisering bij leerlingen uit groep 8 halveren. Aan het eind van deze collegeperiode moet onderadvisering in Den Haag niet meer voorkomen.

Onderwijshuisvesting

Om voldoende en kwalitatief goede schoolgebouwen te kunnen bieden, investeren we structureel in nieuwbouw, renovatie of uitbreiding van deze huisvesting. Ook willen we bestaande gebouwen verduurzamen, het binnenklimaat verbeteren en schoolpleinen aantrekkelijker maken. Uitgangspunt is dat ieder kind naar school gaat in een gezond leefklimaat.

Vervolgopleiding en werk
We blijven ons inzetten op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten, zowel in het primair als het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Het Jongerenpunt070, waar professionals vanuit werk, onderwijs en leerplicht samenwerken, gaat actiever contact leggen met jongeren die daar niet zelf om vragen. En we blijven stimuleren dat onderwijs en werkgevers het aanbod van opleidingen en stagemogelijkheden voor praktisch geschoolden vergroten en zorgen voor een goede aansluiting van het stage-aanbod en het Haagse werkveld.

Studentenstad

Den Haag is een snelgroeiende studentenstad. We zetten ons in voor een studentenstad voor alle studenten: mbo, hbo en universiteit. En voor een aantrekkelijk en veilig uitgaans- en nachtleven, een levendig verenigingsleven en heldere informatie over het studeren in Den Haag.

  • Onze stad biedt tal van opleidingen voor praktische tot theoretische studenten met allerlei achtergronden.
  • Wij versterken ons aanbod van beroepsopleidingen. Onze studenten zijn de Haagse werknemers en ondernemers van de toekomst;
  • Onze onderwijsinstellingen zetten Den Haag als kennisstad op de kaart en dragen bij aan ons profiel als duurzame stad, stad van vrede en recht;
  • We zien kansen voor de versterking van de Haagse economische kennisprofielen;
  • En wij blijven inzetten op groei van de Universiteit Leiden, de mogelijke uitbreiding van de TU Delft en het samenwerkingsverband tussen Leiden, Delft en Erasmus (LDE). Daarbij zien we ook kansen in betrokkenheid van universiteiten bij (onderzoek naar) lokale initiatieven, ontwikkelingen in en kennis over de stad.

Studentenhuisvesting

We zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, onderwijsinstellingen, corporaties, studentenhuisvesters en vastgoedeigenaren om groei van het aantal studenten en van het aantal studentenwoningen hand in hand te laten gaan. We verstevigen de informatiepositie van (internationale) studenten, zodat zij op de hoogte zijn van rechten en regels ten aanzien van goed verhuurderschap. We verruimen de regels rondom verkamering met het doel om meer ruimte te vinden voor studenten, in wijken waar verkamering verantwoord is.

Kunst en cultuur

Den Haag heeft een veelzijdige kunst- en cultuursector. Van musea en gezelschappen met (inter)nationale bekendheid tot geweldige amateurkunstenaars. We willen een stad zijn en blijven waar een breed palet aan kunst en culturele activiteit kan bloeien, voor onze eigen inwoners en voor bezoekers. We verhogen ons cultuurbudget met € 1,4 miljoen per jaar.

In Den Haag is de kunst ook van de straat. We stimuleren kunst in de openbare ruimte, zoals street-art. Op die manier komen veel Hagenaars op een laagdrempelige manier in aanraking met kunst en cultuur en verfraaien we de openbare ruimte. Het zorgt bovendien voor een mooie samenloop doordat het ook sport in de openbare ruimte stimuleert. Een rondje streetart in de Binckhorst is bijvoorbeeld ook een hardlooprondje van 5 km.

We koesteren de cultuurankers die we in elk stadsdeel hebben. We blijven werken aan de ontwikkeling en versterking van het Museumkwartier. We stellen middelen beschikbaar voor de noodzakelijke verbouwing van het Haags Historisch Museum, verbeteringen in de huisvesting van culturele instellingen en uitbreiding van de bibliotheken. Den Haag is de bakermat van de Nederlandse popcultuur en dat willen we behouden door de Haagse popcultuur in de volle breedte te ondersteunen: van oefenruimte voor bandjes tot underground festivals. We willen de Haagse amateurkunst waar mogelijk ondersteunen met huisvesting, opslag van instrumenten en kostuums en oefenruimtes.

Met Amare heeft Den Haag een geheel nieuw cultureel hart gekregen. Een uniek gebouw waar vier culturele topinstellingen met professionals op topniveau, aanstormend talent en amateurs samen het kloppend hart vormen. Een plek voor alle Hagenaars, maar ook voor bezoekers van ver buiten onze stadsgrenzen. Een aansprekend cultureel programma zal daarvoor gaan zorgen.

Verbreding en vernieuwing aanbod

Om alle inwoners van onze veranderende en groeiende stad te blijven aanspreken is vernieuwing van het culturele aanbod nodig. We investeren € 0,4 miljoen voor het toegankelijk maken van culturele programmering zoals het programma HNT Onbeperkt.

Een bruisende stad kan niet zonder makers. De makersregeling, die startende talenten financieel ondersteunt, blijft dan ook overeind. Met ons broedplaatsenbeleid voorzien we in oefenruimtes, ateliers en gezamenlijke huisvesting voor kunstenaars om te experimenteren. Daar gaan we mee door. We moeten echter ook aandacht hebben voor subcultuur en voor de initiatieven in de stad die niet in een hokje passen. Vaak vallen zij daardoor tussen wal en schip en dat willen we voorkomen. We houden oog voor de kunst- en cultuurinitiatieven met een maatschappelijke meerwaarde. Ook willen we het Haagse nachtleven een stimulans geven.

Eerlijke beloning
We voegen structurele middelen toe aan het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur om de bedrijfsvoering van instellingen te verbeteren en de eerste stappen te zetten richting een eerlijke beloning voor iedereen die werkt in de sector, of je nu in vaste dienst of ZZP’er bent. Oftewel: we werken naar de toepassing van de Fair Practice Code.

Bibliotheek

Bezoekers van de bibliotheek komen steeds vaker ook voor lezingen, optredens en debatten, om te studeren of om taallessen te volgen. Daarnaast is de bibliotheek steeds meer een laagdrempelig ontmoetingspunt in de wijk. Deze transformatie gaan we de komende periode verder uitbouwen. Ook gaan we verder met het versterken van de Haagse bibliotheekfunctie. We bestendigen de tijdelijke vestiging in Moerwijk en openen een volwaardige wijkbibliotheek in Benoordenhout en investeren hierin € 1,6 miljoen per jaar. Daarnaast onderzoeken we hoe we ook in Mariahoeve en Spoorwijk op termijn volwaardige bibliotheken kunnen openen.

Cultuureducatie

Met kunst en cultuur kun je niet te vroeg beginnen. We blijven daarom investeren in cultuureducatie voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. We vinden het belangrijk dat alle kinderen in de gelegenheid zijn om kennis te maken en zich verder, ook buiten schooltijd, te bekwamen in kunst en muziek. We bezien hoe financiële regelingen binnen en buiten de gemeente voor gezinnen met een laag inkomen hiertoe geoptimaliseerd kunnen worden.

Amerikaanse Ambassade

We houden het voormalige pand van de Amerikaanse ambassade aan het Lange Voorhout in eigendom en werken samen met het Eschermuseum aan een ontwerp om een nieuw museum te realiseren in dit gebouw. We investeren hierin een oplopend bedrag van € 1,4 miljoen per jaar.

Sport en bewegen

Sport en beweging zijn goed voor lichaam en geest. Ze kunnen activeren en motiveren en zorgen voor verbinding tussen mensen. Ze kunnen kinderen en jongeren helpen in hun ontwikkeling, het leren samenwerken en aan regels houden en helpen normen en waarden bij te brengen.

We willen dat in 2030 elke Hagenaar op zijn of haar manier sport of beweegt. Jong en oud, met of zonder beperking. In verenigingsverband of ongeorganiseerd in de openbare ruimte. Die doelstelling is belangrijk, ook omdat we zien dat de sportdeelname in onze stad nog altijd sterk verschilt. In sommige wijken en onder en aantal groepen, waaronder mensen met een zorgvraag, senioren, mensen met een beperking en mensen met een laag inkomen, blijft de sportdeelname (ook aan informele sport) structureel achter. Mede in dat licht verbreden en verstevigen we de beweegaanpak vanuit het Haags Sportakkoord door deze onderdeel te maken van de bredere preventieagenda. Ook in de komende jaren gaan we werken aan de ambitieuze doelen uit het Haags Sportakkoord. We investeren hiervoor € 0,5 miljoen per jaar extra. We gaan daarbij uit van vier pijlers: er zijn voldoende accommodaties en voorzieningen, we hebben sterke sportverenigingen, het programma Heel Den Haag beweegt en de topsport en talentontwikkeling. En blijven we ervoor zorgen dat de mogelijkheden om gratis of tegen gereduceerde tarieven te sporten voldoende bekend zijn.

Voldoende faciliteiten

Goede, laagdrempelige en voldoende sportaccommodaties nabij zijn cruciaal. De komende jaren gaan we een impuls geven aan het vernieuwen en aanvullen van sportaccommodaties in de stad. Wij investeren structureel in de accommodaties om ze uit te breiden, te verbeteren, verduurzamen en voor iedere doelgroep geschikt maken. In de buitenlucht, sporthallen, gymzalen, zwembaden en sportparken. We zorgen voor voldoende accommodaties en voorzieningen ten opzichte van de groei van het aantal inwoners.

De buitenruimte moet zo zijn ingericht dat deze uitnodigt tot bewegen en sporten. We bevorderen faciliteiten hiervoor, zoals buitenfitness, hardloopmogelijkheden en zetten in op gecombineerde faciliteiten en dubbelgebruik. Denk aan de voetbalvelden die overdag door de kinderopvang of de school worden gebruikt om te bewegen, of voor ouderensport.

Door onze ligging aan zee zijn we de stad bij uitstek die strand-en zeesporten faciliteren en accommoderen. Van de jeugd tot aan de olympische sporters. We faciliteren de surfscene en urban sports en willen surfhoofdstad van Noordwest-Europa worden.

De Sportcampus Zuiderpark is een bruisende ontmoetingsplaats voor de sport, met onder andere een vestiging van de Haagse Hogeschool (HALO) en ROC Mondriaan.

Sterke Haagse sportverenigingen

Den Haag beschikt van oudsher over een gevarieerd verenigingsleven en over sterke verenigingen. Dat willen wij zo houden. Deze verenigingen kunnen alleen functioneren dankzij een legioen vrijwilligers; het cement van het verenigingsleven. Ook de komende jaren willen wij de organisatiekracht van de Haagse verenigingen stimuleren en faciliteren. Om ervoor te zorgen dat de verenigingen stabiel, veilig en toekomstbestendig zijn. En omdat zij er mede voor zorgen dat in 2030 elke Hagenaar kan sporten of bewegen. Waar iedereen zich welkom voelt ongeacht achtergrond, inkomen, kleur, leeftijd, seksuele geaardheid of gender.

Verenigingen hebben soms grote moeite het hoofd boven water te houden in verband met de gestegen gas- en energieprijzen. Daarom stellen we, vanuit de Eneco-middelen duurzaamheid, incidenteel € 4 miljoen beschikbaar om sportverenigingen te helpen bij het verduurzamen van hun faciliteiten.

Den Haag, stad van topsport

Haagse Topsporters zijn ambassadeurs van onze stad. Topsport verbroedert, enthousiasmeert en motiveert mensen om zelf ook te gaan bewegen. Ook de komende jaren zal het binnenhalen van topsportevenementen belangrijk zijn om de naam van Den Haag als Topsportstad te handhaven. Te denken valt aan een etappe van de Tour de France. Als we topsportevenementen organiseren in onze stad, zorgen we altijd voor verbinding met de breedtesport en andere activiteiten waarmee we ook kinderen die minder met sport in aanraking komen, laten meedoen en inspireren. Hiervoor stellen wij een eenmalige bijdrage van € 3 miljoen beschikbaar voor het bestaande gemeentelijke olympisch fonds.

Deze pagina is gebouwd op 10/11/2022 13:56:57 met de export van 10/11/2022 13:49:34