Home

Een schone, veilige en leefbare stad

Een veilge stad

De cijfers en indicatoren geven aan dat het de goede kant op gaat met de veiligheid in Den Haag. Er zijn minder inbraken, minder overvallen en minder geweldsmisdrijven. De jaarwisseling is, mede door beperkende coronamaatregelen, nu een aantal jaren rustig verlopen. Met gericht beleid en daadkrachtig optreden hebben de politie, de handhavers en het Openbaar Ministerie (OM) veel problemen de afgelopen jaren weten aan te pakken. Ook inwoners en maatschappelijke organisaties nemen verantwoordelijkheid voor de versterking van de leefbaarheid en veiligheid van hun straat en buurt, bijvoorbeeld via buurtpreventie.

Toch maken veel Hagenaars zich zorgen over de veiligheid in de stad. En die zorgen komen ergens vandaan. Statistieken laten niet alles zien wat er speelt in de stad. Zo komt uit onderzoeken naar voren dat straatintimidatie aan de orde van de dag is, maar de meldingen blijven uit. In uitgaansgebieden, zeker in de zomer op het strand, moet de politie te vaak optreden tegen opstootjes of vechtpartijen. We maken ons ook zorgen over wapenbezit en de jonge leeftijd van daders van ernstige misdrijven. Er is steeds meer aandacht nodig voor ondermijnende criminaliteit, waarbij onderwereld en bovenwereld met elkaar worden verweven. Ook leven er grote zorgen over radicalisering, huiselijk geweld, pesten, discriminatie en overlast. En waar een slot op de voordeur de normaalste zaak van de wereld is, is digitale veiligheid voor veel inwoners en ondernemers nog onontgonnen terrein.

Om deze nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden, investeren we de komende jaren € 6,25 miljoen incidenteel en € 2,65 miljoen structureel per jaar in veiligheid. We versterken onze inzet en regierol en we blijven ons bij het Rijk inzetten voor versterking van de hele strafrechtketen.

Meer politieagenten, ook voor demonstraties

De politie heeft de belangrijke taak om onze stad veilig en leefbaar te houden. Politiemensen kunnen hierbij rekenen op onze volle steun. Maar de Haagse eenheid staat zwaar onder druk. Ze kampt met het grootste tekort aan politieagenten van het land. We zetten ons bij het Rijk in om dit tekort sneller op te lossen. We waken ervoor dat capaciteit juist daar waar de veiligheidsproblematiek het grootst is, op orde blijft.

Er is steeds meer inzet nodig bij de vele demonstraties en voor persoonsbeveiliging. We vinden het belangrijk dat demonstraties juist in onze stad de ruimte houden, binnen de grenzen van de (grond)wet faciliteert de gemeente dit recht. Om dit uitvoerbaar te houden voor de politie, willen we dat de Haagse eenheid extra agenten krijgt voor deze bijzondere taken, zodat dit niet ten koste gaat van de inzet in de rest van de stad. Dit kaarten we aan bij het Rijk.

Gezien het grote capaciteitstekort is het extra belangrijk dat het korps een goede en aantrekkelijke werkgever is voor een brede afspiegeling van de Haagse samenleving. We ondersteunen de inzet van de Haagse eenheid op inclusie bij de werving en het behoud van medewerkers, op ‘roze in blauw’ en het aanpakken van etnisch profileren.

Wijkagenten en handhavers

Zichtbaarheid in de wijken is voor de politie en de handhavers belangrijk. We willen dan ook voldoende benaderbare en toegankelijke wijkagenten en handhavers die weten wat er speelt in hun gebied. De samenwerking van onze handhavers met de politie is een groot succes. Wij blijven eraan werken om onze handhavers zo flexibel mogelijk in te zetten, op de momenten en plaatsen waar dat het meest nodig is. We houden het takenpakket van onze handhavers tegen het licht om meer prioriteit te kunnen geven aan grote problemen van dit moment, zoals afvalovertredingen.

Aanpak ondermijning

We intensiveren de aanpak ondermijning, zoals die de afgelopen jaren vorm heeft gekregen. Dit moet zorgen voor verstoring van criminele activiteiten, onder andere door bestuurlijke interventies. Ook werpt de aanpak barrières op tegen criminele verdienmodellen in bijvoorbeeld vastgoed en bepaalde bedrijfsbranches. De aanpak moet bijdragen aan de weerbaarheid van bewoners, ondernemers en bestuur. De invoering van vergunningplicht voor (retail)bedrijven, zoals dat in de Weimarstraat en omgeving is geïntroduceerd en in Zuidwest zal worden toegepast, blijkt vruchten af te werpen. Dit instrument gaan we vaker inzetten.

Regionale aanpak jeugdgroepen

We intensiveren de aanpak van criminaliteit en overlast door groepen criminele jongeren tussen de 12 en 24 jaar. Bij deze criminele jeugdgroepen voert geweld dat te maken heeft met drugs en steekwapens de boventoon. Dit vraagt om een regionale aanpak, zeer intensieve begeleiding en intensivering van de lokale persoonsgerichte aanpak voor ontspoorde jongeren. Tegelijkertijd zetten we fors in op preventie. We zetten met een bedrag van € 0,8 miljoen in 2023 de succesvolle inzet van straatcoaches op het gebied van welzijn voort, waarmee we jongeren die dreigen af te glijden op het rechte pad houden. We maken, in samenwerking met onderwijs, sport en jeugdwerk, kinderen en jongeren weerbaar tegen de aantrekkingskracht van criminele netwerken en de verleiding van het snelle geld. We zetten rolmodellen in om kinderen en jongeren bewust te maken en te ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes.

Veiligheid in de wijken

De problematiek van veiligheid en leefbaarheid verschilt per wijk. We werken aan een integrale en gebiedsgerichte aanpak, we gebruiken hierbij ook de wijkagenda’s, die we samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties opstellen. In wijken waar de meldingsbereidheid laag is en leefbaarheid en veiligheid onder druk staan, proberen we op innovatieve manieren de meldingsbereidheid te vergroten. En we pakken straatintimidatie aan.

De aanpak door de zogenoemde accounthouders veiligheid van hardnekkige problemen met overlast en criminaliteit is succesvol. Daarom zorgen we dat er voor ieder stadsdeel zo’n veiligheidsregisseur komt. We verwachten dat mensen zich in Den Haag houden aan de regels en dragen dit actief uit. We handhaven erop als mensen deze overtreden.

Ook communitybuilders, straatcoaches, zorgverleners en groenbeheerders leveren een belangrijke bijdrage aan de zichtbaarheid van de overheid op straat. We zetten ons ervoor in om hun signalen zo goed mogelijk te benutten.

De inrichting van de buitenruimte heeft veel invloed op de (ervaren) veiligheid op straat. Bij herinrichting van de buitenruimte zorgen we voor een sociaal veilige omgeving en zetten we in op de aanpak van donkere plekken. Ook cameratoezicht kan preventief werken en bijdragen aan de ervaren veiligheid.

Personen met verward gedrag

Soms raken mensen in deze complexe samenleving tussen de wal en het schip. Als dit een psychosociale achtergrond heeft, dan verdienen zij zorg. We investeren, ook in de komende jaren, in de integrale aanpak van en zorg voor mensen die worstelen met meerdere problemen. De keten werkt hiervoor samen in het Zorg-en Veiligheidshuis, ook ter ontlasting van de inzet van de politie.

Uitbreiding integrale handhavingsacties

Wij zetten de zogenoemde Integrale Handhavingsacties voort en breiden die verder uit. Dit doen we door extra acties te organiseren, gericht op specifieke problematiek in wijken en buurten. Met deze gebundelde acties treden we op een zeer zichtbare manier op tegen misstanden.

Aanpak cyberveiligheid

De digitale veiligheid van de stad is een snel groeiende uitdaging. Cybercriminaliteit en digitale criminaliteit nemen toe, met grote risico’s voor maatschappelijke ontwrichting. Net als voor de fysieke veiligheid hebben we voor digitale veiligheid lokaal een passend stelsel nodig. Daarom starten we, ook met steun van Rijksmiddelen, met de uitvoering van de agenda Digitaal Veilig Den Haag. We werken aan de digitale veiligheid van de eigen organisatie, cybercrisisbeheersing, het opstellen van een risicoprofiel voor Den Haag, en het versterken van de digitale weerbaarheid van onze inwoners en bedrijven. Het project Digitaal Veilig in de Wijk zetten we voort. We werken vanzelfsprekend samen met relevante partners. We investeren in deze periode € 1 miljoen om via Resilience de digitale veiligheid van bewoners en ondernemers te vergroten.

Coffeeshops

Er zijn momenteel 36 coffeeshops in Den Haag. Door de periodieke toets op integriteit via Bibob behoort deze branche tot de meest gecontroleerde branches van ondernemers in de stad. Er is sprake van overlast op met name locaties met veel coffeeshops op dezelfde plek. Maar ook bij andere coffeeshops wordt overlast ervaren. Daarom willen wij de criteria waar coffeeshops aan moeten voldoen strak handhaven. Zeker kinderen en jongeren hebben hierbij onze aandacht. We nemen maatregelen om gevaarlijke verkeerssituaties en andere overlast rondom coffeeshops tegen te gaan, waar nodig door het inperken van openingstijden.

Overlast in gebieden met een overconcentratie aan coffeeshops is ontoelaatbaar. Dit is het geval in de Weimarstraat en het Zeeheldenkwartier. Daarom steunen wij het verplaatsen van twee coffeeshops uit deze gebieden.

Bij die verplaatsing van coffeeshops stellen wij duidelijke randvoorwaarden. We overleggen met de buurt om te zorgen voor een goede en veilige inpassing. Zo mag de nieuwe locatie zich bijvoorbeeld niet bevinden in de directe nabijheid van een andere coffeeshop of andere overlast-gevoelige ondernemingen/voorzieningen, zoals scholen en cafés, of voorzieningen voor kwetsbare groepen en evenmin in een woonstraat, een kinderrijke buurt of een wijkwinkelcentrum. Alle Haagse coffeeshops worden aan deze criteria gehouden. In het preventiebeleid gaan we expliciet aandacht besteden aan de gevaren van wietverslaving, mede bij de campagne voor een rookvrije generatie.

Deze pagina is gebouwd op 10/11/2022 13:56:57 met de export van 10/11/2022 13:49:34