Home

Bestaanszekerheid en kansengelijkheid

Toegankelijke jeugdzorg en jeugdhulp

Ieder kind in Den Haag heeft recht op een veilige omgeving om zich te ontwikkelen en op te groeien. Om te leren, huiswerk te maken, buiten te spelen en talenten te ontwikkelen. De meeste kinderen kennen gelukkig zo’n veilige omgeving. Maar dat geldt niet voor ieder kind. Met onze jeugdhulp willen we kinderen en jongeren en hun ouders ondersteunen bij de problemen waar ze tegenaan lopen. Dat doen we op verschillende manieren, van preventieve opvoedondersteuning of de inzet van de jeugdteams op de CJG’s tot hoogspecialistische tweedelijns jeugdhulp. Daarbij gaat er heel veel goed. We zien tegelijk dat het systeem aan alle kanten knelt. De gemeente krijgt al jaren ontoereikende budgetten van het Rijk voor de uitvoering van de wettelijke taken terwijl het beroep op jeugdhulp blijft groeien en we te maken hebben met onbegrensde reikwijdte van de jeugdwet. De sector staat onder druk, met wachtlijsten, (onbedoelde) negatieve effecten van de marktwerking en grote tekorten op de arbeidsmarkt. Dit alles bemoeilijkt niet alleen de transformatie, het zorgt er ook voor dat kinderen die het echt nodig hebben, niet altijd tijdig passende hulp krijgen. Om meer grip te krijgen op de groei, de transformatie en de beschikbaarheid van de zorg, moet er veel veranderen, vooral in het systeem.

  • In 2022 hebben we een verandering in gang gezet in de bekostiging. Met het Haags Toekomstperspectief Jeugd en Gezin is de koers uitgezet voor een nieuw (bekostigings)model voor de jeugdhulp per 2024. We nemen het gezin daarbij als uitgangspunt. Alle betrokken instanties binnen een gebied gaan dat samendoen. Op die manier wordt beter aangesloten bij de behoeftes van de wijk. Het Haags Toekomstperspectief Jeugd en Gezinshulp ontwikkelen we samen met cliënten, ervaringsdeskundigen, jeugdhulpaanbieders en andere maatschappelijke partners. Ook andere vormen van gemeentelijke dienstverlening moeten daarop aansluiten;
  • Voorkomen is beter dan genezen. We willen de groei van het beroep op jeugdhulp afremmen. We investeren in onze kinderen met het Haags Preventieprogramma Jeugd. Dat doen we samen met organisaties, professionals en ervaringsdeskundigen. Wij willen de instroom in de jeugdhulp terugdringen door een stevige en gebundelde aanpak van kinderarmoede, onderwijsachterstand en problematiek van ouders. Ook de inzet van kinder- en jongerenwerk en sport en bewegen betrekken we hierbij. Met deze impuls scheppen we ruimte om de komende jaren te kunnen experimenteren en ontwikkelen. De specialistische jeugdzorg en jeugdbescherming betrekken we ook bij dit preventieprogramma. Terugdringen van de groei hangt ook samen met het tijdig inzetten van passende hulp. Die passende hulp moet wel bestaan en beschikbaar zijn;
  • Met de landelijke Hervormingsagenda worden landelijk stappen gezet om te komen tot een aantal hervormingsvoorstellen, waaronder een afbakening van de reikwijdte van de Jeugdwet. Met die Hervormingsagenda voert het Rijk op de Jeugdhulp de komende jaren een forse bezuiniging door die wij onacceptabel vinden. Den Haag blijft zich tegen de Rijksbezuinigingen verzetten. Tegelijkertijd moeten we ons voorbereiden op een scenario van minder geld. Het is daarbij zaak dat kinderen die de zorg het hardst nodig hebben niet de dupe worden. We moeten zorgen dat we er vroeg bij zijn zodat we de noodzaak van jeugdhulp kunnen voorkomen en de wachtlijsten kunnen verkleinen;
  • Van jongeren die opgroeien in en uitstromen uit de jeugdzorg weten we dat hun basis voor zelfstandigheid vaak onvoldoende op orde zijn. We hebben het dan over ondersteuning, een passende woonplek, school of werk, inkomen en schulden en welzijn en gezondheid. We maken ons er hard voor dat geen jongere meer de jeugdzorg uitstroomt zonder dat we - samen met de jongere die het betreft - werken aan perspectief.
Deze pagina is gebouwd op 10/11/2022 13:56:57 met de export van 10/11/2022 13:49:34