Home

Duurzaamheid

Energietransitie en klimaatneutraliteit

Voor de energietransitie zijn bronnen van schone energie nodig, netten die bronnen koppelen en een gebouwde omgeving die klaar is om op schone energie over te stappen. En, het kan niet vaak genoeg gezegd worden: we kunnen en doen het niet alleen. Veel inwoners, instellingen en bedrijven hebben in de afgelopen periode stappen gezet en hun gebouw, bedrijfsvoering en vervoer aangepast. Om bewoners en ondernemers meer duidelijkheid te geven welke warmtebronnen beschikbaar zijn en komen, maken we met en voor iedere wijk een routekaart. Verder maken we gemeentelijke regels en procedures soepeler waar dit kan en nodig is voor bijvoorbeeld zonnepanelen op daken of buitenunits van warmtepompen. Ook voor beschermde stadsgezichten en monumenten actualiseren we de regels om het makkelijker te maken om te verduurzamen, rekening houdend met de monumentale waarde.

Isolatie: CO2-reductie en het bestrijden van de stijgende energiekosten

Den Haag heeft in totaal ongeveer 260.000 woningen. Daarvan hebben er ongeveer 100.000 woningen nog het energielabel E, F of G, de minst energiezuinige woningen. Deze krijgen voorrang bij de versnelling van het isoleren. Isolatie helpt bij het terugdringen van de stijgende energielasten. We gaan duurzaamheidssubsidies en -regelingen voor huiseigenaren beter richten op mensen die door weinig spaargeld en een lage leencapaciteit niet of nauwelijks in aanmerking komen voor nationale subsidies en regelingen.

  • We streven ernaar om het tempo van het isoleren te verhogen naar 10.000 woningen per jaar. Dat beperkt het energieverbruik en daarmee de uitstoot van broeikasgassen, maakt het prettiger wonen en zorgt ervoor dat onze inwoners een lagere energierekening krijgen. Dit is niet mogelijk met alleen Haagse middelen: het Rijk en de Europese Unie zullen middelen ter beschikking moeten stellen voor de isolatie van woningen. Zo heeft de Rijksoverheid het Warmtefonds ingesteld voor leningen voor particulieren. We trekken samen op met andere overheden en private partijen, om onze eigen middelen te verveelvoudigen met cofinanciering, om zoveel mogelijk uit iedere euro te halen;
  • We intensiveren initiatieven als winterklaaracties, het tocht-en kierdicht maken van woningen en de inzet van energiecoaches. We verbeteren de koppeling met schuldenpreventie en de helpdesk Geldzaken vanwege de recent fors verhoogde energierekeningen;
  • We geven richting aan de manier waarop Haagse buurten en wijken voorzien kunnen worden van duurzame warmte. We geven een duidelijk perspectief wat de nieuwe warmtebron voor een wijk wordt. We betrekken bewoners hierbij, bijvoorbeeld via een energiemenukaart;
  • Voor individuele particuliere verhuurders stellen we diensten beschikbaar als de energiescan, technisch advies en subsidies. De balie Hou van je Huis geeft uitleg over onze producten en diensten en advies over financieringsmogelijkheden van maatregelen. Deze balie kan ook gebruikt worden door verhuurders die onderdeel zijn van een VVE. We onderzoeken welke hindernissen bewoners ondervinden om hun huizen te verduurzamen;
  • We zetten de gemeentelijke renteregeling van de Energiebespaarlening via het Nationaal Warmtefonds voort. Voor deze maatregel reserveren we € 4 miljoen, vanuit de reserve duurzaamheid;
  • Met partners en stakeholders in het vastgoed werken we samen aan goed verhuurderschap. Eén van de onderwerpen daarbij is verduurzaming. Vanaf 2030 mogen woningen met een energielabel E, F of G niet meer verhuurd worden. We ondersteunen daarom onze Haagse verhuurders in de particuliere en sociale sector bij het versneld verduurzamen van hun bezit. De afschaffing van de verhuurdersheffing maakt een versnelling van de verduurzaming van het vastgoed van woningcorporaties mogelijk;
  • We ontzorgen (MKB-)bedrijven, woningcorporaties en VVE’s bij het plaatsen van zonnepanelen op de daken van hun bezit. Dat doen we met behulp van leasecontracten, advisering, collectieve inkoop of financiering. Bijvoorbeeld via het Energiefonds Den Haag en het VVE Duurzaamheidsfonds;
  • We blijven als gemeente zelf het goede voorbeeld geven door ons vastgoed, onze inkoop en ons vervoer verder te verduurzamen. We verduurzamen met maatschappelijke organisaties in de stad het maatschappelijk vastgoed. We stellen incidenteel € 4 miljoen beschikbaar vanuit de duurzaamheidsreserve om sportverenigingen te helpen bij het verduurzamen van hun faciliteiten.

Ruimte voor nieuwe voorzieningen voor de energietransitie

Om de energietransitie vorm te kunnen geven, zijn voorzieningen nodig die ruimte innemen. We hebben het dan bijvoorbeeld over geothermielocaties of hoofdverdeelstations. Er is zowel boven-als ondergronds ruimte nodig voor nieuwe infrastructuur, zoals nieuwe warmtenetten en de verzwaring van elektriciteitsnetten. Maar ook de bouw- en stadslogistiek vragen om extra ruimte.

  • We gaan actief ruimte maken voor locaties voor duurzame bronnen van energie, voor de benodigde verzwaringen van het elektriciteitsnet en eventueel andere lokale oplossingen om het elektriciteitsnet te verlichten zoals lokale grids. Ruimteclaims voor energietransitie kunnen concurreren met andere functies. Een integrale afweging tussen alle ruimteclaims, afhankelijk van de benodigde locatie, is noodzakelijk. Hierbij bezien we, in het verlengde van de Regionale Energie Strategie, waar we kunnen samenwerken met de regio;
  • We zetten onverminderd voort op het ontwikkelen van lokale, duurzame bronnen van warmte en energie. We beseffen dat bij de Haagse energietransitie meerdere lokale bronnen nodig zullen zijn om in duurzame warmte te voorzien en dat er tijd nodig is om lokale bronnen te ontwikkelen. We houden bij de looptijd van onze nieuwe warmtecontracten rekening met deze ontwikkelingen. Daarmee gaan we mogelijke invloeden van bestaande initiatieven zoals Warmtelinq tegen. We verwachten dat er deze raadsperiode één nieuwe geothermiebron operationeel kan worden.
Deze pagina is gebouwd op 10/11/2022 13:56:57 met de export van 10/11/2022 13:49:34