Home

Bestaanszekerheid en kansengelijkheid

Preventie en een sterke sociale basis

De gezondheidsverschillen in onze stad zijn groot. In sommige wijken leven mensen gemiddeld minder lang en/of minder lang in goede gezondheid dan in andere wijken. Maar ook op allerlei andere gebieden zijn er achterstanden. We willen samen met de stad deze verschillen verkleinen. In de komende periode richten we ons meer op het voorkómen van problemen, bijvoorbeeld door het bieden van goede voorlichting.

  • We verstevigen de Haagse preventieaanpak op het gebied van gezondheid en stellen hiervoor per jaar € 6,4 miljoen beschikbaar. We maken preventie structureel onderdeel van onze integrale aanpak op het gebied van gezondheid, rookvrije generatie, sport, werk en inkomen/armoede, jeugdhulp, onderwijs en taal. We brengen focus aan door projecten waar mogelijk te bundelen en meer in samenhang aan te sturen. En we stoppen met beleid waarvan de effectiviteit beperkt is of waarvoor inmiddels effectiever aanbod beschikbaar is. We werken samen met inwoners, vrijwilligersorganisaties, sportverengingen, cultuurorganisaties, ziekenhuizen, huisartsen, zorgverzekeraars en andere maatschappelijke organisaties. Binnen deze kaders stellen we samen een Uitvoeringsakkoord Preventie op. Samen betekent ook dat financieringsstructuren geen belemmering mogen vormen voor een gezamenlijke aanpak. Waar nodig worden verschillende geldstromen binnen de gemeente als één bedrag beschikbaar gesteld. Waar mogelijk ook met financiële inzet van andere partijen als zorgverzekeraars;
  • We investeren in het jonge kind. Van een investering in een goede start voor het kind profiteren ook de ouders, de wijk en de school. Zogeheten intergenerationele problematiek wordt doorbroken en een nieuwe start is mogelijk. Dat doen we met projecten als Kansrijke Start en Rijke Schooldag. Bij het uitvoeringsprogramma jeugdpreventie, waarin we in 2023 € 2,6 miljoen en de jaren erna € 4 miljoen per jaar investeren, en waar we ons richten op het voorkomen en verminderen van het beroep op jeugdhulp, betrekken we onze armoedeaanpak;
  • Om de vaccinatiegraad te verhogen gaan we, in samenwerking met de Haagse Vaccinatie Alliantie, door met de uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma. We doen dat wat nodig is in specifieke wijken en buurten. We betrekken hierbij mensen uit de wijk met een breed netwerk, zoals buurtcoaches, vrijwilligersorganisaties, kinderopvang, scholen, artsen en verpleegkundigen.

Een sterke sociale basis

De persoonlijke netwerken van mensen zijn belangrijk voor iemands welzijn en welbevinden en deelname aan de samenleving. De sociale verbanden in de stad, wijken en buurten willen we waar nodig ondersteunen. We hebben het dan over een sociale basis van vrijwilligers, buurtcomités, mantelzorgers, religieuze/ culturele organisaties, sleutelfiguren, scholen, (sport) verenigingen, buurthuizen en wijkinitiatieven. Deze netwerken zijn het bindmiddel van buurten en wijken. We gaan de sociale basis in de stad versterken, samen met een aantal laagdrempelige, fysieke inlooppunten en zichtbare figuren in de wijken voor hulp en dienstverlening, zoals de centra voor jeugd en gezin (CJG), de Servicepunten XL, de buurthuizen, de Helpdesk Geldzaken, de Sociaal Raadslieden, de wijkbibliotheken, opbouwwerkers en communitybuilders.

  • We bieden meer maatwerk in wijken. Per onderwerp of vraagstuk bepalen we samen met onder meer bewoners en organisaties welke inzet in die wijk passend en nodig is;
  • We starten een pilot om locaties en spreekuren van verschillende beleidsterreinen in de stad beter te benutten. Zo faciliteren we ook dat hulpverleners meer gaan samenwerken.
Deze pagina is gebouwd op 10/11/2022 13:56:57 met de export van 10/11/2022 13:49:34