Home

Een schone, veilige en leefbare stad

Een leefbare stad

Een goede, leefbare, schone en veilige woonomgeving is voor Hagenaars één van de belangrijkste wensen. De uitdagingen verschillen per wijk. Denk aan achterstallig onderhoud, overbewoning en kwetsbare sociale positie van inwoners, afval, onveiligheid. In gebieden waar de problemen opstapelen is extra, gecoördineerde inzet nodig, zoals nu gebeurt in de prioritaire gebieden en het actieplan Scheveningen. We gaan dit soort gebiedsgerichte aanpak vaker inzetten.

Gebiedsgerichte aanpak

Wanneer specifieke problematiek daarom vraagt, gaan we gericht aan de slag:

  1. We gaan door met de aanpak van de vier aangewezen prioritaire gebieden en reserveren hiervoor eenmalig € 7,1 miljoen: Kaapseplein, Duindorp, Van Baerlestraat en Weimarstraat / Zevensprong. Dat doen wij ook met het actieplan Kuststrook (Scheveningen en Kijkduin) waarvoor we per jaar € 2 miljoen reserveren.
  1. We maken oplopend tot € 3 miljoen per jaar structureel vrij voor soortgelijke, tijdelijke gebiedsgerichte aanpak waar dat nodig is. Ook zetten we voor deze activiteit een deel van de zogenaamde POK-middelen in (€ 10 miljoen incidenteel). Dit gebruiken we voor de gebundelde aanpak van problemen met afval, handhaving, openbare orde, ondermijning, welzijn en achterstallig onderhoud en de inrichting van de buitenruimte. Deze flexibele inzet komt boven op de reguliere inzet op deze terreinen. We prioriteren op basis van data en monitoren de effectiviteit. Voor Laak Centraal maken we een aanpak die passend is voor dit gebied.

Den Haag Zuidwest

De wijken in Den Haag Zuidwest krijgen met de status van Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid speciale aandacht. Het is meer dan een fysieke transformatie van een groot deel van de stad. Het is een grote operatie, die veel vraagt van gemeente, maatschappelijke partners en bewoners, die de wijken Vrederust, Bouwlust, Morgenstond en Moerwijk drastisch moet vernieuwen en verbeteren. Het gaat om gezondheid, veiligheid, onderwijskansen, participatie, huisvesting en werkgelegenheid.

De afgelopen jaren is met bewoners, ondernemers en allianties van maatschappelijk betrokken partners Verbond van Zuidwest gesloten en een Programma Zuidwest ontwikkeld. Wij geven met kracht uitvoering aan dit programma en trekken eenmalig € 8 miljoen uit voor het meerjarenprogramma Nationaal Programma Zuidwest, de participatie van en ontmoeting met bewoners. We reserveren eenmalig € 15 miljoen in ons cofinancieringsfonds voor Zuidwest waarmee de ambities kunnen worden gecofinancierd. We proberen op tal van terreinen het Rijk medefinancier te laten zijn. We zorgen ervoor dat de gemeentelijke organisatie gericht samenwerkt om het perspectief van de bewoners van Zuidwest te verbeteren. Van onze partners verwachten we eveneens een stevige bijdrage.

Sekswerkers

Het doel van het Haagse beleid is dat sekswerkers veilig en gezond kunnen werken, dat uitbuiting wordt aangepakt en bij onvrijwilligheid hulp wordt geboden. We zetten in op de verbetering van de positie van sekswerkers en pakken misstanden aan. Niets doen zal leiden tot verslechtering van de werkomstandigheden, toename van misstanden en verloedering van de buurten waar sekswerk-ramen zijn. Sekswerk vindt niet alleen plaats achter ramen. De branche is in beweging, ook als gevolg van de Corona lockdowns. Zo wordt er meer online en in privéclubs gewerkt. We sluiten aan bij deze beweging.

Voor sekswerkers die willen uitstappen blijven we uitstaptrajecten ondersteunen. Hierin staat keuzevrijheid voorop en bieden we perspectief elders op de arbeidsmarkt. Uitstaptrajecten worden integraal benaderd: wonen (scheiding bed en brood), schulden, werk, taal, onderwijs. Door ondersteuning van een veilige andere manier van werken (in coöperaties, online, etc.) kan het aantal ramen verminderen, kunnen we misstanden beter tegengaan en zetten we in op de verbetering van de positie van de werker.

In de afgelopen jaren zijn er veel plannen, onderzoeken en ideeën geweest voor het raamsekswerk in de Doublet- en Geleenstraat. Die hebben nog steeds niet geleid tot duidelijkheid over de toekomst voor de sekswerkers, exploitanten, de buurtbewoners en andere betrokkenen. Dat willen we veranderen. Er moet duidelijkheid komen over de toekomst van de raamstraten en de buurten eromheen. We willen dat sekswerk onder veilige omstandigheden mogelijk blijft in onze stad. Maar sekswerk aanbieden via het raam aan de straatzijde heeft zijn langste tijd gehad.

Het doel van ons beleid is op termijn te komen tot sluiting van het raamsekswerk. We betrekken hierbij de branche en de stad - in het bijzonder de bewoners van het Oude Centrum en de Rivierenbuurt. Daarnaast biedt vermindering van ramen kansen voor herontwikkeling in de wijk, wanneer alternatieve werkplekken worden gevonden. We gaan dit aanpakken op een manier die recht doet aan de sekswerkers zelf, de buurt en de ondernemers en op een manier dat het geen negatieve impact heeft op de werkomstandigheden van sekswerkers. Wij denken dan aan bestemmingsplanwijzigingen.

Arbeidsmigranten

Er wonen en leven veel Europese arbeidsmigranten in de stad. We vinden het onacceptabel dat er arbeidsmigranten worden aangetrokken zonder dat ze een goede woning en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden wordt aangeboden. Den Haag handhaaft op misstanden en gevaarlijke (woon)situaties, maar er is meer nodig. Zowel voor de buurten waar mensen wonen, als voor de positie van de migranten zelf. Daarom starten we een Programma ‘Arbeidsmigratie in goede banen’. We spreken nadrukkelijk werkgevers, uitzendbureaus, Rijk en buurgemeenten aan op hun verantwoordelijkheid.

Veel arbeidsmigranten komen terecht in wijken waar de leefbaarheid al onder druk staat. Niet zelden zijn de woonomstandigheden erbarmelijk en hebben deze woonomstandigheden negatieve gevolgen voor het gevoel van veiligheid in de wijk. We pakken malafide verhuurders en uitzendbureaus aan, in samenwerking met de Inspectie SZW. We vergroten de handhaving op misstanden door de pandbrigade met een extra investering oplopend naar een bedrag van € 2 miljoen structureel per jaar en zetten de verhuurvergunning actief in om malafide verhuurders de mogelijkheid te ontzeggen om te verhuren.

Net als van andere Hagenaars verwachten we van arbeidsmigranten dat ze zich aan de regels houden. Bij overlast treden we op en we zetten ‘bemoeizorg’ in bij notoire overlastgevers. Overlastsituaties kunnen via 14070 worden gemeld. Maar we pakken de problemen ook bij de bron aan: de huisvestingssituatie, de ontbrekende mogelijkheden om te recreëren en elkaar te ontmoeten. We verplaatsen zogeheten ophaallocaties naar buiten de woonwijk. We werken samen met stakeholders en arbeidsmigrantenorganisaties om de verbondenheid en saamhorigheid in de wijken te vergroten. Deze samenwerking moet arbeidsmigranten ook helpen hun recht te halen bij misstanden en uitbuiting, opnieuw werk te vinden als dat kan en naar huis terug te keren als hier voor hen geen toekomst meer is. We verwijzen waar nodig door naar de zorg.

Een deel van de arbeidsmigranten is hier kortdurend, een ander deel blijft. Van alle arbeidsmigranten die in onze regio willen blijven - praktisch of theoretisch opgeleid - verwachten we dat ze zich inspannen om de taal te leren en deel te nemen aan onze maatschappij. Om hen hierbij te helpen bieden we taalonderwijs en allerlei sociale activiteiten aan. We organiseren informatievoorziening niet alleen op het stadhuis, maar ook in de wijken, zoals in Transvaal al is gestart. Dat doen we in samenwerking met arbeidsmigrantenorganisaties. In lijn met de aanbevelingen van de commissie Roemer dringen we bij het Rijk aan op (afdwingbare) maatregelen die de problematiek rond arbeidsmigratie verkleinen. Denk aan onder meer vergunningsplicht voor uitzendbureaus, scheiding van bed en baan en registratie van arbeidsmigranten. Voor een goed inzicht in de problematiek is een voorwaarde de juiste registratie in de bevolkingsadministratie met actuele verblijfsadressen. Het kabinet werkt aan wetswijzigingen voor aanpassingen van de Basisregistratie Personen (BRP) en Registratie van Niet-ingezeten (RNI). Zodra deze gereed zijn, voeren we deze in.

Deze pagina is gebouwd op 10/11/2022 13:56:57 met de export van 10/11/2022 13:49:34