Home

Een schone, veilige en leefbare stad

Buitenruimte, groen en klimaatadaptatie

Van Zuiderpark tot Westduinpark, van de boulevard tot de Haagse Markt, van Archipel tot Schilderswijk. Onze bosjes en parken, onze duinen en strand en onze straten en lanen hebben Hagenaars veel te bieden. We willen dat steeds meer straten en groen Hagenaars uitnodigen om buiten te zijn, te bewegen en elkaar te ontmoeten. Dat steeds meer Hagenaars trots zijn en zich verbonden voelen met hun buurt. Daarom investeren we extra in onderhoud van onze straten en ons groen. Dat doen we op plekken waar toch al werkzaamheden zijn, zoals bij de vernieuwing van de riolering in de Bomenbuurt. Of op plekken waar dit het hardst nodig is, zoals het planten van extra bomen in Transvaal. We gaan verder met de verbetering van woonbuurten met achterstallig onderhoud, zoals we in Kraayenstein doen.

Bijzondere aandacht hebben we voor de aanpak van versteende straten en wijken. Mensen wonen, werken en verblijven graag in een groene omgeving. Zeker bomen hebben belangrijke waarde voor mensen in hun woonomgeving. Door klimaatverandering krijgt de stad steeds vaker te maken met hitte, wateroverlast en ander extreem weer. Meer bomen en groen bieden verkoeling op warme dagen en zorgen voor minder wateroverlast. Daarnaast levert een groene stad ook directe gezondheidswinst op en kunnen we de biodiversiteit in onze stad verbeteren.

Buitenruimte

De openbare ruimte is de huiskamer van de stad en is van iedereen. Het beheer van de openbare ruimte is een kerntaak van de gemeente. Van straatmeubilair tot riolering en van plantsoenen en pleintjes tot civieltechnische kunstwerken als bruggen en kademuren. Om op een goede manier invulling te geven aan deze kerntaak investeren we de komende periode in het volgende.

 • Met een eenmalig bedrag van € 10 miljoen en structureel oplopend tot € 3 miljoen per jaar voor beheer,onderhoud en vergroening zetten we een nieuwe stap om de kwaliteit van de buitenruimte in de hele stad op orde te krijgen. We prioriteren onze investeringen op basis van vastgestelde normen voor onderhoud. De gemeente reageert adequaat op signalen van bewoners als de (sociale) veiligheid in het geding is of als sprake is van verloedering en achterstallig onderhoud;
 • Bij werkzaamheden in de openbare ruimte en groen, zoals vervanging van riolering, maken we waar mogelijk werk-met-werk. Dit is een uitgelezen kans om bijvoorbeeld te vergroenen, straten veiliger en toegankelijker te maken, meer geschikt te maken om te sporten en om waterpunten toe te voegen;
 • We blijven het gebruik van publiek toegankelijke ontmoetingsplekken in onze stad stimuleren. Ook benutten we bestaande plekken in de openbare ruimte voor sport en bewegen. Er zijn verschillende playgrounds en sportparken waarvan inwoners ook overdag gebruik kunnen maken;
 • We willen een toegankelijke stad zijn. Dat wil zeggen een kindvriendelijke stad, toegankelijk voor ouderen en voor mensen met een beperking. Bij alle projecten die we uitvoeren is toegankelijkheid dan ook het uitgangspunt en een expliciet onderdeel van de planvorming. Ook bij (tijdelijke) verkeerssituaties. Dat doen we ook door inwoners, jong en oud, en belangenbehartigers uit onze stad te betrekken bij de planvorming voor de inrichting van de openbare ruimte. Denk bijvoorbeeld aan de Stedelijke Ouderencommissie en Voorall. We passen het Handboek Openbare Ruimte aan op zowel het toegankelijk aanleggen van de stad voor mensen met een beperking als voor klimaatadaptatie.

Groen, natuur en water

Op teveel plekken is Den Haag ongezond versteend. Delen van de stadsdelen Centrum en Laak zijn notoire voorbeelden. Daarom grijpen we kansen aan om, waar het kan met cofinanciering, versteende straten te vergroenen, zodat het er fijner en gezonder leven is. Ook beschermen en verbeteren we op die manier bestaand groen.

 • We zijn zuinig op onze bomen. We kappen bomen alleen wanneer het aantoonbaar niet anders kan. Daarbij is er in het bijzonder oog voor de monumentale status, de leeftijd en de grootte van het kroonoppervlak. Bij gebiedsontwikkeling en werkzaamheden in de openbare ruimte wordt standaard een bomenbalans gemaakt. Bij nieuwe beplanting en onderhoud hebben inheemse bomen- en plantensoorten en biodiversiteit de prioriteit. Overlastgevende exoten zoals Japanse duizendknoop blijven we bestrijden;
 • We werken actief aan het verbeteren van het Haags stadsbomennetwerk. Doel is 5% meer kroonoppervlak in 2030. Dit doen we door extra bomen aan te planten en door het verbeteren van groeiplaatsen. Ook gaan we door met het verstrekken van gratis bomen. We onderhouden en verbeteren grote groengebieden en parken als Zuiderpark en Scheveningse Bosjes. Ook in de gebiedsontwikkelingen hebben we oog voor voldoende groen in de stad;
 • Om kinderen op een natuurlijke wijze enthousiast te maken voor natuur en milieu hebben we buurtspeeltuinen, schooltuinen en stadsboerderijen. Op deze manier vergroten we het besef van en kennis over de natuur bij kinderen;
 • Den Haag is trotse bestuurlijke partner van het Nationaal Park Hollandse Duinen. We willen hiermee de bescherming en toegankelijkheid van de natuurgebieden en buitenplaatsen verbeteren. Ook ontwikkelen we de zone ‘van Zee tot Zweth’ om de natuur- en recreatiegebieden De Uithof, Madestein, Ockenburgh, Solleveld en Kijkduin te verbinden tot een park met regionale betekenis;
 • Den Haag is zuinig op kwetsbare Natura 2000-duingebieden, onze ecologische verbindingszones en natuurgebieden in en om de stad.
 • Het drinken van kraanwater bespaart veel plastic afval, onnodig vervoer en tonnen CO2-uitstoot. Den Haag heeft tientallen watertappunten om het gebruik van plastic flesjes tegen te gaan en het drinken van kraanwater te stimuleren. Samen met Dunea zetten we ons in voor het vergroten van het aantal watertappunten op plekken waar veel wordt gesport en bij drukke speeltuinen. We gaan door met het toevoegen van openbare toiletten;
 • We koesteren en verbeteren de Haagse grachten als onderdeel van de stadsnatuur en plek voor recreatie. We zoeken bij werkzaamheden naar kansen om meer water zichtbaar te maken in de stad. Ook ‘groene grachten’ maken de stad aantrekkelijker en meer klimaat-adaptief. Met ‘groene grachten’ bedoelen we de mogelijkheid de contouren van voormalige grachten terug te brengen met behulp van bomen, gras en planten;
 • Dieren zijn van wezenlijk belang voor een levende stad en we gaan door met het bevorderen van het dierenwelzijn in de stad. We voeren onze wettelijke taken goed uit met hulp van de Haagse dierenorganisaties en maken hiervoor € 0,2 miljoen per jaar beschikbaar. Dieren en mensen moeten naast elkaar kunnen leven. Veel van onze besluiten en activiteiten zijn van invloed op het welzijn van dieren. Het vorig jaar vastgestelde dierenwelzijnsbeleid is daarbij leidend.

Klimaatadaptie

De verandering van het klimaat zorgt voor meer extreem weer zoals droogte, hitte en zware regenval. Daar passen we de stad op aan om Den Haag leefbaar te houden, nu en in de toekomst.

 • Ook de komende jaren wordt minimaal 3000 vierkante meter per jaar ontsteend. We vergroenen de meest versteende wijken en plekken waar zich kansen voordoen. In de buitenruimte grijpen we met hulp van cofinanciering kansen aan om te vergroenen en de omgeving klimaatbestendiger te maken. Daarnaast kunnen ook inwoners en ondernemers veel doen, bijvoorbeeld door hun tuin, dak of gevel te vergroenen. Dat ondersteunen we en moedigen we aan. We werken hierbij samen met Duurzaam Den Haag. We blijven samen met bewoners tegels vervangen door groen en gaan voor verlenging van onze titel bij het NK Tegelwippen;
 • We onderzoeken of waterdoorlatende verharding de norm kan worden bij de aanleg of vervanging van parkeervakken;
 • Ook gaan we door met de Duurzame Dakenjacht. Groene daken zijn een goede manier om zowel heftige regenbuien op te vangen, als de temperatuur in hittestresseilanden te doen dalen;
 • We verbeteren de waterberging. Cromvlietpark is hier een goed voorbeeld van;
 • Onze buitenruimte passen we zoveel mogelijk aan aan de eisen van klimaatadaptatie, ook bij onderhoudswerkzaamheden. We maken ‘werk met werk’ bij het onderhoud van de buitenruimte. We zorgen voor meer groen in de stad, bijvoorbeeld langs de grachten.
Deze pagina is gebouwd op 10/11/2022 13:56:57 met de export van 10/11/2022 13:49:34