Home

Bestaanszekerheid en kansengelijkheid

Welzijnswerk en Wmo

Mensen die niet volledig kunnen meedoen vanwege een beperking, afnemende fysieke of geestelijke gesteldheid of chronische gezondheidsproblemen, eenzaamheid, kunnen rekenen op passende ondersteuning. We voeren de nieuwe welzijnsvisie voortvarend uit. Mantelzorgers en vrijwilligers vervullen een onmisbare rol. Als er meer ondersteuning nodig is, bieden we die vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Met oog op de verdere vergrijzing neemt de zorgvraag en daarmee de druk op de Wmo naar verwachting verder toe. Om de Wmo toekomstbestendig en betaalbaar te houden en mensen zorg en ondersteuning te kunnen blijven bieden, zullen we meer financiële ruimte creëren om structureel te investeren in preventie. Ook zetten we in opzorginnovatie met als doel dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Om de zorg binnen de daarvoor beschikbare middelen zo goed en toegankelijk mogelijk te houden voor alle inwoners gaan we de uitgaven beperken. We maken hiervoor een aanpak die onder meer uitgaat van een draagkrachtberekening. We werken net als bij de jeugdhulp toe naar significant minder aanbieders. Samenwerking, binding en kennis van de wijk zijn wenselijk.

Deze pagina is gebouwd op 10/11/2022 13:56:57 met de export van 10/11/2022 13:49:34